گالری تصاویر

انبار وزنه های گالوانیزه و لیفتراک در حال کار

انبار وزنه های گالوانیزه و لیفتراک در حال کار

وزنه گالوانیزه

وزنه گالوانیزه

وزنه گالوانیزه چیده شده روی هم

وزنه گالوانیزه چیده شده روی هم

وزنه گالوانیزه بارگیری شده روی تریلی

وزنه گالوانیزه بارگیری شده روی تریلی

انبار وزنه گالوانیزه

انبار وزنه گالوانیزه

وزنه های گالوانیزه در اندازه های مختلف

وزنه های گالوانیزه در اندازه های مختلف